Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL kup-bitcoin.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 33 Kodeksu cywilnego.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych na Serwisie

Za pośrednictwem Serwisu oferowane są następujące usługi o charakterze informacyjnym: Dane i statystyki na temat giełd kryptowalut. Oceny, opinie lub komentarze użytkowników serwisu na temat dostępnych w serwisie giełd. Dyskusje w komentarzach dotyczące artykułów. Wiadomości z rynków  ryptowalutowych. Materiały edukacyjne na temat rynku blockchain.

3. Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stacja/ urządzenie końcowe Użytkownika musi potrafić otwierać strony internetowe.

4. Odpowiedzialność administratora

 1. Żadna informacja na Serwisie nie może być uznawana za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku.
 2. Informacje zawarte w obrębie Serwisu nie są również doradztwem prawnym ani finansowym.
 3. Artykuły zamieszczane w Serwisie stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego użytkowników i nie powinny być inaczej interpretowane.
 4. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie, a Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść artykułów dodawanych przez Użytkowników Serwisu.
 6. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza zasady odpowiedzialności obowiązujące na Serwisie.

5. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkownika.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Użytkownik zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

6. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm. ).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.